Motion till riksdagen
2022/23:2244
av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)

Dubbelspår på Ostkustbanan


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbelspår på Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Järnvägen utgör en viktig del av det svenska transportnätet. Det gäller för såväl människor som företagens transporter av allehanda gods. I Norrland är vägstandarden många gånger bristfällig, vägslitaget högt och kommunikationsmöjligheterna med kollektivtrafik få. Där kan järnvägen, i alla fall till stor del, kompensera för dessa begränsningar och förbättra kommunikationerna för människor och företag i Norrland. Fler i norra Sverige ges då tillgång till resten av landet.

Med dubbelspår på Ostkustbanan skulle restiden från Sundsvall till Stockholm nästintill halveras. Därigenom höjs det kollektiva resandets attraktivitet, vid transport till och från Norrland. Det skulle också göra stor skillnad för alla de dagliga godstransporter som kör på sträckan, där det befintliga järnvägsnätet redan är hårt belastat. Därtill finns en prog­nostiserad behovsökning för sträckan, stegvis, de närmaste 10 åren. Det är därför av största vikt att regeringen, i den nationella planen för kommande år, tidigarelägger och utökar satsningarna för att möjliggöra dubbelspår på Ostkustbanan.

Gävle hamn, som är en viktig del av Sveriges kommunikationer med omvärlden, skulle gynnas kraftigt av ett dubbelspår. Här sker bland annat mottagande av flygbränsle till Arlanda. En fungerande infrastruktur stärker därför sammantaget Gävleborgs, och hela Norrlands, attraktivitet gentemot omvärlden.

 

 

Mattias Eriksson Falk (SD)

Roger Hedlund (SD)