Motion till riksdagen
2022/23:2240
av Mattias Eriksson Falk (SD)

Avskrivning av studielån vid tjänstgöring på landsbygden inom samhällsviktiga verksamheter


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sitt arbete borde beakta samhällsviktiga verksamheter och överväga möjligheten till avskrivning av studielån och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att garantera samhällsviktiga verksamheters närvaro även utanför städerna är i sig en samhällsviktig insats. Det handlar om att garantera att alla medborgare, i största möjliga utsträckning, ges tillgång till skola, sjukvård och omsorg. Samtidigt handlar det om att säkerställa och behålla kontinuiteten inom befintliga verksamheter.

För de medborgare som väljer att flytta till landsbygden och/eller mindre orter, behöver det finnas en garanti att de samhällsviktiga verksamheterna inte kommer försvinna. För att möjliggöra detta behöver attraktiviteten att jobba på mindre orter/landsbygden stärkas.

En utredning bör tillsättas, gällande avskrivning av studielån, med målet att stimulera till att fler tjänstgör vid samhällsviktiga verksamheter utanför städerna. De som utbildar sig till samhällsviktiga yrken, och tar studielån i samband med studierna, ska kunna få detta (stegvis) avskrivet när man väljer kontinuerlig tjänstgöring vid samhällsviktiga verksamheter utanför städerna. Utredningen får klargöra vilka kommuner, områden och verksamheter som ska omfattas av möjligheten att få hela, eller delar av, studielånet avskrivet. Dessutom ska den visa hur lång kvalificeringstid som ska krävas, för att omfattas av möjligheten till en avskrivning av studielånet.

 

 

Mattias Eriksson Falk (SD)