Motion till riksdagen
2022/23:2230
av Eric Palmqvist (SD)

Besiktningsgaranti


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en besiktningsgaranti och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som ägare till ett fordon som är avsett att framföras på allmän väg är man skyldig att kontrollbesikta detta inom ett givet tidsintervall som är olika långt beroende på fordonstyp. Konsekvensen av att inte besikta fordonet inom intervallet är att fordonet får körförbud och därmed inte får nyttjas förrän besiktning är genomförd.

I Sverige finns besiktningsstationer från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Detta borde borga för att man oavsett var man bor i landet ges rimliga möjligheter att besikta sitt fordon för att undvika att körförbud inträder.

Sedan besiktningsmarknaden avreglerades har emellertid antalet besiktningsstationer i storstadsregionerna blivit fler medan de på andra håll i landet blivit färre eller i alla fall sämre bemannade och därmed fått försämrade öppettider. När totalt sett fler stationer har öppnats, inom olika bolag som konkurrerar om samma besiktningstekniker, har servicen i vissa delar utarmats på ett sätt som får långtgående konsekvenser.

I vissa delar av landet där det är glest mellan besiktningsstationerna kan avsaknaden av en tekniker med behörighet att besikta exempelvis släpvagnar eller motorcyklar innebära att berörda fordonsägare tvingas att köra tiotals mil i enkel riktning för att få fordonet besiktat eftersom den eller de närmaste stationerna inte längre kan erbjuda annat än besiktning av personbil. På andra håll är bristen på tekniker så omfattande att det inte går att få något fordon, oavsett fordonstyp, besiktat på hemorten på flera månader.

Att ha god framförhållning är heller inte alltid möjligt. Det finns flera scenarier då det inte är möjligt men vanligast torde vara att ett fordon kan behöva besiktas för att få börja nyttjas efter att ha varit avställt och obesiktigat vid ägarbyte.

Inte bara ägare till privata fordon drabbas av att behöva färdas långa sträckor för att få sina fordon besiktade i tid för att undvika körförbud. Även kommuner, regioner och företag drabbas när exempelvis fordon som används inom exempelvis hemtjänst och liknande måste tas ur tjänst en hel dag för att besiktas på annan ort. Något som dessutom medför andra kostnader då personal måste avsättas för att ombesörja transporten.

Min uppfattning är att en utgångspunkt bör vara att om staten kräver att fordons­ägarna ska leva upp till det lagstadgade kravet på att besikta sina fordon inom stipulerat intervall ligger ett stort ansvar på staten att möjliggöra detta i alla delar av landet. Detta då det knappast är rimligt att fordonsägare tvingas att välja mellan att köra trots kör­förbud eller avsätta en hel dag för att besikta ett fordon tiotals mil från hemorten för att leva upp till lagen.

Det är därför rimligt att utreda om det är möjligt att införa någon form av besiktnings­garanti, med vårdgarantin som inspiration. En sådan garanti skulle kunna utformas så att fordonsägare har rätt till en tid för besiktning av sitt fordon, oavsett fordonstyp, inom en fastställd tid från dagen då man först försöker boka tid och inom en maximal sträcka från hemorten. Kan fordonsägaren inte erbjudas detta ska fordonsägaren heller inte meddelas körförbud.

 

 

Eric Palmqvist (SD)