Motion till riksdagen
2022/23:2186
av Julia Kronlid (SD)

Värna Östersjötumlaren


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att stärka skyddet för Östersjötumlaren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Östersjön lever tumlaren som är en av världens minsta valar och som är släkt med delfinen. Trots att Östersjötumlaren fridlystes redan 1973 är beståndet idag akut hotat och det lever bara ca 500 kvar i Östersjön. Det finns flera orsaker till att tumlarens överlevnad är hotad, bland annat vilken typ av nät som används vid fiske, höga buller­ljud exempelvis från vattenkraftsparker samt alltför höga halter av gift i fisken som tumlaren äter.

2008 tog Naturvårdsverket fram ett åtgärdsprogram för att skydda Östersjöns tumlare. Dock sträckte sig detta endast till 2013 och det har ännu inte uppdaterats. 2016 tog regeringen fram flera skyddade områden genom det s.k. Natura 2000 men inom dessa områden har inte tillräckligt med åtgärder vidtagits. Det går fortfarande stora sjöfartsleder genom dessa områden, fiske med nät är fortfarande tillåtet och eventuella vindkraftsparker skulle kunna hota tumlaren.

Sammantaget finns det mer att önska vad gäller åtgärder för att skydda tumlaren. De områden som idag är skyddade borde bli skyddade på riktigt från tung fartygstrafik, vindkraftsparker och skadligt nätfiske. Även mer generella åtgärder för att minska giftiga och skadliga ämnen i Östersjön behöver göras. Jag vill därför uppdra till regeringen att utreda möjligheten att ta fram åtgärder för att stärka skyddet för Östersjötumlaren.

 

 

Julia Kronlid (SD)