Motion till riksdagen
2022/23:2179
av Marielle Lahti m.fl. (MP)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell A i motionen.

Motivering

Tabell A Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Skatteverket

8 199 362

−75 000

1:2

Tullverket

2 588 670

±0

1:3

Kronofogdemyndigheten

2 135 259

±0

Summa

12 923 291

−75 000

Anslag 1:1 Skatteverket

Vi motsätter oss att medel anslås till Skatteverket för att genomföra en folkräkning såsom föreslagits av regeringen. Staten behöver göra mer för att komma till rätta med gängkriminalitet. Dödsskjutningarna som plågar Sverige måste upphöra. Tyvärr är de bara toppen av ett isberg, där arbetslivskriminalitet, utnyttjande av människor och en bristande socialpolitik är underliggande faktorer som skapat den situation vi befinner oss i idag. 

Miljöpartiet har gått fram med ett stort antal förslag för att minska brottsligheten och öka integrationen. Det är av vikt att politiken är förankrad i forskning och har en belagd effekt. Om denna princip inte följs riskerar staten att förlora både tid och ansträngning på åtgärder som inte kommer att förbättra situationen. 

Miljöpartiet anser att det finns ett flertal åtgärder som bättre lever upp till kraven på att vara motiverade utifrån vad forskningen om brottslighet säger och därför ska priori­teras när statliga medel anslås. Därför motsätter vi oss att medel anslås till Skatteverket för att genomföra en folkräkning såsom föreslagits av regeringen.

 

 

Marielle Lahti (MP)

Nicklas Attefjord (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Annika Hirvonen (MP)