Motion till riksdagen
2022/23:2133
av Johan Andersson m.fl. (S)

Kompetensförsörjning av arbetskraft vid byggandet av Ostlänken


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige planerar och har beslutat om omfattande investeringar i höghastighetsjärnvägar de kommande decennierna och först ut ligger byggandet av dubbelspåret Ostlänken mellan Järna och Linköping. Den östsvenska regionen står inför den enskilt största infrastrukturinvesteringen i modern tid när Ostlänken ska byggas. Investeringen innebär en stor tillväxtchans som ger regionen omfattande möjligheter att växa och utvecklas till en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner.

Detta sker då byggandet av järnvägsspåren inom kort tar fart, men också till­kommande byggnation av annan infrastruktur och bostads- och handelsområden ökar efterfrågan på arbetskraft.

Region Östergötland och Regionförbundet Sörmland har ett statligt uppdrag att planera för det kompetensbehov som kommer att uppstå i samband med byggna­tionerna. Tillsammans med kommunerna och Östsvenska Handelskammaren kraft­samlar dessa för att näringslivet ska stå redo och få så god utväxling som möjligt av att Ostlänken byggs.

Man har även kartlagt kompetensbehovet för byggandet av infrastrukturen kring Ostlänken. Kartläggningen visar att byggandet av Ostlänken kommer att medföra ca 13 000 årsarbeten samt uppskattningsvis ytterligare 6 000 årsarbetskrafter för att arbeta med den övriga infrastruktur som följer. Behovet av utbildad arbetskraft för att utföra dessa byggnationer ökar. Det kommer att behövas avsevärt många fler byggnadsarbetare, anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, betongarbetare, takläggare, stålkonstruktionsmontörer, installationselektriker, arkitekter, planarkitekter, civilingenjörer med flera. Dessutom kommer det ske ett uppsving inom flera branscher utanför byggbranschen. Fler människor kommer till regionen, vilket innebär en möjlig tillväxt för tjänsteföretag samt handels, restaurang- och hotellbranscherna.

För att klara av att genomföra detta infrastruktur- och samhällsbyggarprojekt kommer det under de närmsta åren behövas investeringar i utbildning och kompetens­utveckling. Därför bör behovet av kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken beaktas.

 

 

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Mattias Ottosson (S)

Johan Löfstrand (S)

Teresa Carvalho (S)