Motion till riksdagen
2022/23:2121
av Boriana Åberg m.fl. (M)

Den skånska flaggans officiella status


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den skånska flaggans officiella status och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den vackra rödgula skånska flaggan är den äldsta och mest använda regionala flaggan i Sverige. Den är väl känd och mycket uppskattad av skåningarna.

Redan 1999 beslutade regionfullmäktige i Skåne att Region Skåne, förutom den egna vapenflaggan (med gripen), avser att använda den så kallade skånska flaggan. Till följd av detta beslut kom den skånska flaggan att användas vid flaggning i sessionssalen i Skånehuset i Kristianstad, tillsammans med den svenska flaggan och Europaflaggan.

Då detta beslut ifrågasattes, bland annat uttalade Riksarkivet att korsprydda land­skapsflaggor inte har någon officiell status och därför ska undvikas i officiella samman­hang, ansåg sig Region Skåne föranledda att förtydliga sitt ställningstagande. År 2017 beslutade därför Regionfullmäktige i Skåne att skånska flaggan ska vara officiell och att det ska flaggas med den samtidigt som svenska flaggan och EU-flaggan utanför dess lokaler.

Två år senare inkom ett medborgarförslag i Lunds kommun att kommunen också borde flagga skånskt. I samband med det uttalade den biträdande statsheraldikern att endast staten kunde erkänna en flagga som officiell, antingen genom lagstiftning i riksdagen eller genom en regeringsförordning.  

Vid tidigare behandling av motionen om skånska flaggans officiella status avstyrktes yrkandet med hänvisning till pågående arbete med en översyn av de allmänna flagg­dagarna. När betänkandet Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74) presenterades kunde vi konstatera att det inte innehåller några resonemang kring skånska flaggan.

Enligt vår mening bör självfallet den skånska flaggan få användas i officiella sammanhang i Skåne. Regeringen bör därför se över möjligheterna att utreda hur regelverket kan förändras för att möjliggöra detta.

 

 

Boriana Åberg (M)

Noria Manouchi (M)

Ulrika Heindorff (M)

Hans Wallmark (M)

Louise Meijer (M)

Peter Ollén (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lars Johnsson (M)

Emma Ahlström Köster (M)