Motion till riksdagen
2022/23:2120
av Boriana Åberg (M)

Tolkservice


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa rätten till gratis tolkservice och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätten till tolkservice fastslås i förvaltningslagen 13 §: När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala ska myndigheten anlita tolk om det behövs för att den enskilde ska kunna ta tillvara sin rätt. Det finns ingen tidsbegränsning för denna rättighet, så de facto kan svenska medborgare och personer som har bott i landet i decennier använda gratis tolkservice i kontakter med socialtjänsten, sjukvården, dom­stolsväsendet etc. Myndigheter och institutioner ska vara tillgängliga, men den enskilde har även en skyldighet att göra allt vad han eller hon kan för att bli en del av det svenska samhället.

En begränsning av rätten till gratis tolkservice skulle kunna ha flera positiva effekter. Bland annat skulle incitamentet att lära sig svenska öka. Kunskaper i svenska är en nödvändig grund för integrationen och möjligheten att ta del i samhällslivet, och därför ska människor som har kommit till Sverige och bosatt sig här uppmuntras till det. Alla har dock inte samma möjligheter att lära sig ett nytt språk och därför bör äldre och personer med funktionsnedsättning inte omfattas av begränsningen.

 

 

Boriana Åberg (M)