Motion till riksdagen
2022/23:2107
av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell A i motionen.

Motivering

Tabell A Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

 Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statskontoret

108 272

±0

1:2

Kammarkollegiet

118 318

±0

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

23 050

±0

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

1 693

±0

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

15 206 904

±0

1:6

Finanspolitiska rådet

11 035

±0

1:7

Konjunkturinstitutet

78 255

±0

1:8

Ekonomistyrningsverket

211 395

±0

1:9

Statistiska centralbyrån

608 582

±0

1:10

Bidragsfastigheter

290 000

±0

1:11

Finansinspektionen

788 347

±0

1:12

Riksgäldskontoret

364 014

15 000

1:13

Bokföringsnämnden

14 138

±0

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

110 116

±0

1:15

Statens servicecenter

915 068

±0

1:16

Finansmarknadsforskning

59 953

±0

1:17

Upphandlingsmyndigheten

112 259

±0

Summa

19 021 399

15 000

Med anledning av den gröna industriboomen, där flera större företagsetableringar och företagsexpansioner pågår och planeras i Norrbottens och Västerbottens län, behöver stora insatser för ett hållbart samhällsbyggande göras på kort tid för att möjliggöra denna utveckling. Rådet för hållbara städer har en viktig roll i detta arbete och ett stort fokus behöver finnas på hur berörda kommuner på bästa sätt kan stärkas i sitt arbete med att skapa hållbara och goda livsmiljöer där människor vill leva, bo och arbeta.

Tillfällig guldrusch i en landsdel när en grön industri etableras får inte leda till att de människor som redan bor på platsen inte har råd att flytta eller att det skapas omfattande spekulation på bostäder på en liten ort. Vi vill införa statliga garantier så att tillfälliga bostäder kan tas fram snabbt där utbildning och etablering leder till dramatisk ökning av bostadsbehov i närheten av gröna industrietableringar. Det räcker inte med bostäder – samhället behöver planera även för platser för idrott, rekreation och kultur. Bra förskola, skola, fritid och natur är värden som gör att människor inte bara tillfälligt jobbar på utan även kan tänka sig att flytta till en ort.

Vi vill därför ge Riksgälden i uppdrag att införa statliga boendegarantier, med särskilt fokus på hållbar samhällsbyggnad i norra Sverige, för att stötta människors möjligheter att vara en del i den gröna guldruschen.

Vi vill också att det införs ett startlån för förstagångsköpare. De som idag står längst ifrån bostadsmarknaden och ett tryggt boende är de med lägre inkomster, men det vi bygger mest är bostäder som de med minst egen ekonomisk kraft inte har möjlighet att efterfråga. Vi behöver se över och stärka finansieringsförutsättningarna även för dem som inte har en fet plånbok, så att fler kommer in på den köpta bostadsmarknaden.

Agenda 2030

Sverige är på många sätt på god väg att uppnå de mål som uppställs i Agenda 2030. Därför är regeringens avisering om prioriteringar den kommande mandatperioden ett stort bakslag. Regeringens nuvarande prioriteringar i enlighet med de gemensamma samarbetsprojekt som nu ska utgöra inriktningen för Sveriges arbete med Agenda 2030 gör det omöjligt för Sverige bland annat att uppnå miljö- och klimatmålen och kommer leda till ökad polarisering och ökade ekonomiska orättvisor. 

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska vara vägledande för politiken. Det är mål vi satt upp tillsammans och som vi måste öka ansträngningarna för att nå. Detta gör vi bland annat genom att stärka förutsättningarna för det regionala och lokala hållbarhets­arbetet samt stärka samarbetet med kommuner och regioner, civilsamhället och närings­livet. Länsstyrelsens roll måste bli tydligare. Om vi ska lyckas med omställningen måste alla vara delaktiga. Men agendan ska inte bara uppfyllas i Sverige utan i hela världen. Därför är det viktigt att behålla och utveckla den feministiska utrikes- och utvecklings­politiken samt att fortsätta leva upp till våra åtaganden internationellt inom FN och andra multilaterala forum. 

 

 

Janine Alm Ericson (MP)

Nicklas Attefjord (MP)

Marielle Lahti (MP)

Katarina Luhr (MP)