Motion till riksdagen
2022/23:2106
av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt tabell A i motionen.

Motivering

Tabell A Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

151 878 432

14 000 000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

5 358 777

±0

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

7 150

±0

1:4

Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner

1 000

±0

1:5

Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner

300 000

±0

Summa

157 545 359

14 000 000

Behoven av tillskott av medel i kommuner och regioner är stora. Stora delar av vården och omsorgen behöver ett tillskott av medel för att säkerställa att den löpande verksam­heten kan utföras på ett acceptabelt sätt som inte äventyrar kvalité eller personalens hälsa eller arbetsmiljö. Regeringens tillskott på sex miljarder bedömer vi inte vara tillräckligt och anslår därför ytterligare 14 miljarder i allmänna bidrag till kommuner.

 

 

Janine Alm Ericson (MP)

Nicklas Attefjord (MP)

Marielle Lahti (MP)

Annika Hirvonen (MP)