Motion till riksdagen
2022/23:2079
av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholms- och Mälardalsregionen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheten till kvalificerade samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholms- och Mälardalsregionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi står inför utmaningar inom kompetensområdet samhällsbyggare. Bristen på kompetens inom infrastruktursektorn har ökat under senare år inom såväl högskoleyrken som andra yrken inom branschen. Detta samtidigt som vi ser en utveckling i regionen med kraftig utbyggnad, viktiga infrastruktursatsningar och många nya bostäder. För att kunna möta den efterfrågan som finns från såväl kommuner och regioner som statliga projekt måste krafttag till för att inte förlora i utvecklingspotential.

Det råder brist på arbetskraft i branschen hela vägen från planering via projektering till utförande, vilket behöver åtgärdas för att klara behoven inom infrastruktursektorn.

För att svara upp mot Stockholm-Mälarregionens behov av nya vägar, hamnar och järnvägar behöver kompetensförsörjningen inkluderas i planeringen av både infrastruktur och utbildningar. Tidigare studier som tagits fram bland annat av Mälardalsrådet har visat att utbildningar inom bristyrken behöver erbjudas regionalt, nära bristmarknaden, för att säkra den regionala kompetensförsörjningen. För att lösa kompetensbristen och säkra regionen som tillväxtmotor och en viktig framtida nod i norra Europa behövs en förbättrad möjlighet till samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälardalsregionen.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)