Motion till riksdagen
2022/23:2068
av Robert Hannah (L)

Religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU och FN prioriterar religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Mellanöstern är civilisationens vagga. En plats som många folkslag och trosbekännelser härstammar ifrån. Genom den historiska och religiösa anknytningen till området har Mellanöstern behållit en viktig och central roll för många religioner och folk. Fram till början av 1900-talet var Mellanöstern en region präglad av mångfald, men har numera förvandlats till en intoleransens region där etniska och religiösa minoriteter successivt fördrivits iväg av exempelvis Islamiska staten.

Idag är färre än 5 % av regionens befolkning kristna, för 100 år sedan var andelen 20 %. Kristna grupper som assyrier/syrianer och kopter har varit hårt utsatta i Mellan­östern. Likväl andra grupper som yazidier och mandéer. Judarna i området bor numera nästan uteslutande i Israel.

Radikala islamister har i generationer attackerat icke-muslimer såväl som muslimer som inte delar den islamistiska världsbilden. Många länder i Mellanöstern har gjort sig skyldiga till förtryck, förföljelser och diskriminering av religiösa minoriteter i decennier.

Grundläggande fri- och rättigheter är någonting varje enskild individ bör ha rätten till. I dagens Mellanöstern diskrimineras människor beroende på vilken religiös trosbekännelse de tillhör. För det kan de dödas, misshandlas och våldtas. På många platser är situationen alarmerande.

Förföljelsen och rensningen av religiösa minoriteter i Mellanöstern är systematisk och genomsyrar samhällsinstitutionerna. Sverige bör därför inom EU och FN och andra internationella organ verka för att Mellanösterns religiösa minoriteter ska ha en möjlighet att överleva i regionen.

 

 

Robert Hannah (L)