Motion till riksdagen
2022/23:2067
av David Perez m.fl. (SD)

Utökad kraftproduktion i Forsmarks kärnkraftverk


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör beakta behovet av en utökad kraftproduktion i Forsmarks kärnkraftverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Grundförutsättningen för god ekonomisk tillväxt är ett lågt pris på energi. Sverige har under decennier kunnat åtnjuta fördelarna med ett lågt elpris trots att vi bor och lever i ett avlångt land med ett förhållandevis kallt klimat. Detta har möjliggjorts genom kloka och välavvägda beslut som gjordes i spåren av oljekrisen. Ett av landets största kärn­kraftverk är beläget utanför Forsmark i Östhammars kommun. Kraftverkets tre reaktorer står för ungefär fjorton procent av landets samlade elproduktion. När kraftverket byggdes tog staten höjd för en framtida expansion, och grundfundamentet för en eventuell fjärde reaktor finns än idag att beskåda.

Sveriges unika elproduktion med kärnkraft som basenergi, tillsammans med vatten­kraft och förnybara källor gör det möjligt att kunna leverera fossilfri el inom en snar framtid samtidigt som vi är en industrination i världsklass.

Dagens höga elpriser gör det omöjligt för företag att expandera sina verksamheter och flera har sett sina livsverk tillintetgöras i spåren av de höga elpriserna. Hushåll får det allt svårare med vardagens utmaningar, precis som det en gång var i spåren av en global oljekris.

Vi anser att det är av yttersta vikt att vi ännu en gång planerar för framtidens energi­behov och en fjärde reaktor skulle kunna bistå i landets framtida energibehov. Dessutom är läget unikt med slutförvaret av uttjänt kärnbränsle som håller på att byggas i skrivande stund. Grundförutsättningarna för en fjärde reaktor fanns redan när kraftverket byggdes varför vi nu föreslår att vi verkställer och expanderar kraftverket på tidigare generationers ritningar.

 

 

David Perez (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Lars Wistedt (SD)