Motion till riksdagen
2022/23:2050
av Mikael Oscarsson (KD)

Förföljelse av kristna


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en FN-resolution om staters skyldighet att skydda religiösa minoriteter och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör villkora handelsavtal och biståndsprojekt samt verka för skarpa internationella sanktioner gentemot de stater som tillåter förföljelse av kristna och andra minoriteter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I en rapport som gjorts på Jeremy Hunts initiativ, under hans tid som Storbritanniens utrikesminister, uppskattas att en tredjedel av världens 2,3 miljarder kristna utsätts för religiös förföljelse. En av åtta kristna i världen, omkring 260 miljoner personer, utsätts för förföljelse på grund av sin tro. Detta framgår av Open Doors World Watch List 2020 med analys av hur kristnas situation världen över ser ut. Sedan förra året har diskrimi­neringen av kristna drastiskt ökat.

Av Hunts rapport framgår det att det finns belägg för att kristenheten helt riskerar att ”raderas ut” från delar av Mellanöstern, där människor systematiskt dödas eller tvingas fly på grund av sin kristna tro.

Rapporten visar att många religiösa grupper lider av olika slags förföljelser runt om i världen men att kristna är den mest förföljda gruppen av alla.

Biskop Mounstephen som lett arbetet skriver att de empiriska beläggen visar ”inte bara på spridningen av anti-kristen förföljelse, utan också att den blir allt svårare”. Biskopen drar slutsatsen att nivån och arten av förföljelserna nu i flera regioner ”kommer nära den internationella definition av folkmord som FN använder”. Kristendomen står inför risken att helt raderas ut i stora delar av Mellanöstern, där den samtidigt har sina äldsta rötter. I Irak, till exempel, har antalet kristna minskat från 1,5 miljoner år 2013 till mindre än 120 000 i år.

Vad kan Sverige göra? Den svenska regeringen bör ta initiativ till en FN-resolution om staters skyldighet att skydda religiösa minoriteter. Det är dessutom hög tid för Sverige att villkora handelsavtal och biståndsprojekt samt att verka för skarpa inter­nationella sanktioner gentemot de stater som tillåter förföljelsen.

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)