Motion till riksdagen
2022/23:2036
av Hans Ekström m.fl. (S)

Stockholm-Mälarregionens transportsystem


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hälften av Sveriges resor går i Stockholm-Mälarregionen. En vanlig arbetsdag åker 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet i vår del av landet. Utvecklingen är stark och måste mötas av satsningar på infrastrukturen. Genom den nationella infrastrukturplanen 2022–2033 tas viktiga steg mot ett bättre transportsystem, men fortfarande saknas viktiga länkar och underhållssatsningar på regionens spår, farleder och vägar.

Satsningar på infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen är bra för hela Sverige

8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Trasiga spår och vägar i den högt belastade transportinfrastrukturen riskerar att snabbt spridas vidare och drabba andra delar av landet. En förbättrad framkomlighet på trafikstråken mot Stockholm-Mälar­regionen gynnar inte bara invånarna i regionen. En ökad kapacitet i regionen skulle påverka det nationella transportinfrastruktursystemet i mycket positiv riktning.

Genom Mälardalsrådets infrastruktur- och transportsamarbete En Bättre Sits finns en tydlig samsyn om prioriteringarna för utvecklingen av Stockholm-Mälarregionens trans­portsystem, senast uppdaterad och fastställd i den gemensamma systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen (”Systemanalys 2020”).

När nationell plan 2022–2033 nu fastställts konstateras att viktiga länkar fortfarande saknas som riskerar att bromsa regionernas målsättningar för en hållbar tillväxt med utökad kollektivtrafik, smartare godstransportlösningar, fler bostäder och arbetsplatser i attraktiva lägen. Satsningar på infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen behövs. Både för att regionens pendlare, företagare och godstransportörer ska kunna lita på transport­systemet och för att i förlängningen gynna transporterna i hela landet.

 

 

Hans Ekström (S)

Mattias Vepsä (S)

Markus Selin (S)

Gustaf Lantz (S)

Lena Johansson (S)

Matilda Ernkrans (S)

Eva Lindh (S)