Motion till riksdagen
2022/23:2007
av Johanna Rantsi (M)

Kvalitetskontroll av förskolor och pedagogisk omsorg


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att överföra tillsynen av förskolor och pedagogisk omsorg från kommuner till Skolinspektionen för en likvärdig kvalitetskontroll och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Skolverket att ta över ansvaret för tillståndsgivning för fristående förskolor och pedagogisk omsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Överför tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg från kommuner till Skolinspektionen för en likvärdig kvalitetskontroll. Idag ansvarar Skolinspektionen för inspektion av kommunala förskolor – men inte av fristående förskolor. De fristående förskolorna ska inspekteras av kommunerna själva. Det innebär att kvalitetskontrollen av fristående förskolor riskerar se olika ut beroende på i vilken kommun förskolan är etablerad i. Alla förskolor bör få en likvärdig kvalitetskontroll för samma möjlighet att utvecklas och höja kvalitén i enlighet vad vår nationella läroplan föreskriver. För en mer likvärdig kvalitetskontroll av alla landets förskolor bör möjligheten för Skolinspektionen att, ta över ansvaret för inspektionen av fristående förskoleverksamhet i alla landets kommuner, undersökas.

Möjligheten för Skolinspektionen att även överta ansvaret, för att ge fristående förskolor och pedagogisk omsorg tillstånd för etablering, ska undersökas. Ägarprövning bör ske av myndigheten och inte kommunen. Idag är det Skolverket som prövar tillstånd för fristående skolor, men inte för förskoleverksamhet. Även här bör möjligheten för Skolinspektionen att ta över ansvaret för att skapa en likvärdig kvalitetskontroll på likvärdiga grunder ses över. En gemensam nationell tillståndsprövning skulle också öka möjligheten att upptäcka brister och risker för till exempel konfessionella inslag om granskningen sker av en expertmyndighet.

Riksdagen bör ställa sig bakom förslaget om en ökad kvalitetskontroll av förskolor och pedagogisk omsorg.

 

 

Johanna Rantsi (M)