Motion till riksdagen
2022/23:1987
av Johanna Rantsi (M)

Utökad registerkontroll för anställda som arbetar med barn och unga


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka registerkontrollen för anställda som arbetar med barn och unga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sexuella övergrepp är oacceptabelt, inte minst när det sker mot barn. All verksamhet där vuxna möter barn och unga bör vidta kraftiga åtgärder för att förhindra att det sker. Utdrag ur belastningsregistret vid arbete med barn och unga är en åtgärd, vilken kan stärkas ytterligare.

Alla som erbjuds anställning i verksamheter där den anställde har direktkontakt med barn ska genomgå en registerkontroll där allvarliga brott redovisas ur brottsregistret. Idag inhämtas endast registeruppgifter ur det svenska belastningsregistret samt för medborgare i ett annat EU-land även uppgifter från det landets belastningsregister. För personer som är medborgare i, eller har vistats i, ett land utanför EU innebär det att uppgifter om allvarliga brott som personen är dömd till i länder utanför EU inte visas i en registerkontroll.

Barns och ungas trygghet ska värnas och därför bör registerkontrollen utökas till att gälla alla länders belastningsregister eller motsvarande där sådant finns att tillgå. Riks­dagen bör ställa sig bakom det som anförs i motionen om att stärka registerkontrollen för dem som arbetar med barn och unga. 

 

 

Johanna Rantsi (M)