Motion till riksdagen
2022/23:1985
av Johanna Rantsi (M)

Ny brottsrubricering för brott mot skolpersonal


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en ny brottsrubricering vid brott mot skolpersonal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det rapporteras kontinuerligt om ökat hot och våld i skolan samtidigt som brist på studiero är ett ihållande problem. Lärare tvingas lägga mer tid på att upprätthålla ordning i klassrummen och följden blir mindre fokus på undervisning. Samtidigt har antalet anmälningar om hot och våld i skolan till Arbetsmiljöverket ökat drastiskt. Hot och våld mot skolpersonal är inte bara ett hot mot den enskilde utan också ett hot mot skolans funktion och förtroendet för densamma som institution. Hot och våld ska aldrig accepteras. Det behöver få tydliga konsekvenser att hota en person som utövar myndig­hetsutövning vilket annars riskerar äventyra skolväsendets trovärdighet.

Elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Personalen likaså. Lärare och skol­personal bör omfattas av ett utökat lagskydd för att tryggas i sin arbetsmiljö och i sitt uppdrag med myndighetsutövning. Därför bör riksdagen ställa sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny brottsrubricering för brott mot skolpersonal.

 

 

Johanna Rantsi (M)