Motion till riksdagen
2022/23:1981
av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Tillgång till samhällsservice i samtliga kommuner runt Göteborg


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med åtgärder för att ge samtliga kommuner i Göteborgsområdet fullvärdig tillgång till samhällsservice och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De elva kommuner runt Göteborg som vi representerar har en speciell verklighet där närheten till Sveriges andra största stad innebär både fördelar och nackdelar. Närheten ger tillgång till ett rikt utbud av nöjen, kultur, en stark arbetsmarknad och stort kommersiellt utbud. Samtidigt finns det nackdelar i form av en under lång tid pågående centralisering av både privat och offentlig service. Att åka till Göteborg blir allt oftare inte enbart en möjlighet utan en nödvändighet.

Den offentliga servicen i form av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatte­verket, polisen med flera myndigheter som invånarna behöver kontakt med i vardagen har allt mer flyttat från våra lokala samhällen. Den enda statliga verksamhet som finns representerad i samtliga våra elva kommuner är Systembolaget.

Allt fler ärenden kan idag utföras digitalt och ofta dessutom när som helst på dygnet. Det är praktiskt, rationellt och effektivt; vi delar den uppfattningen. Samtidigt är det inte alla människor som vill eller kan använda de digitala servicevägarna. En del ärenden kan till och med vara direkt olämpliga att försöka göra digitalt; de behöver en mänsklig kontakt.

För att hålla ihop ett samhälle är det viktigt att samhällets institutioner är närvarande. Det behöver finnas ett offentligt serviceutbud i alla kommuner och vi vill att det ska finnas närvaro i samtliga våra elva kommuner från relevanta statliga myndigheter. Det kan se olika ut, ibland hela verksamheter med öppethållande över hela veckan, ibland i form av gemensamma servicekontor där olika myndigheter i samverkan turas om att närvara.

 

 

Kenneth G Forslund (S)

Aylin Fazelian (S)

Joakim Järrebring (S)