Motion till riksdagen
2022/23:1974
av Eva Lindh m.fl. (S)

Lagen om valfrihetssystem


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och ändra reglerna för etableringsrätten samt avskaffa lagen om valfrihetssystem inom de områden där missbruket är som störst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihets­system. Men lagstiftningen har inneburit en hel del svårigheter dels med etableringar på landsbygden, dels med dåliga arbetsvillkor och utnyttjande av systemet.

Fackförbundet Kommunal har flera gånger larmat om att lagen har inneburit att företag har konkurrerat med dåliga arbetsvillkor. Några kommuner som har infört strängare kontroller av verksamheter inom LOV har funnit ett omfattande missbruk av systemet.

Den fria etableringsrätten möjliggör organiserad brottslighet. Så kan vi inte ha det. Vi behöver se över reglerna för den fria etableringsrätten och i ett första steg avskaffa lagen om valfrihetssystem inom de verksamhetsområden där risken för fusk är störst. Förutom att detta skulle innebära bättre styrning av verksamheterna och besparingar av kostnader som inte kommer den enskilde till godo i form av ökad kvalitet, handlar det om viktiga värderingar att slå vakt om.

För att värna välfärden och för att resurserna inom välfärden ska fördelas efter behov och därmed mer rättvist, behöver vi se över all styrning och alla system. Vi kan inte försvara system som utnyttjas och där välfärdsbrottsligheten får frodas.

 

 

Eva Lindh (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Olle Thorell (S)