Motion till riksdagen
2022/23:1973
av Eva Lindh m.fl. (S)

Ambulans- och sjuktransporter i Norden


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av författningarna som berör gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter i Norden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjukvårdens förutsättningar i glesbygd är en prioriterad fråga. Det är viktigt att människor kan känna sig trygga med att de kan få vård när de behöver. Om samverkan kan öka i gränsområdena innebär det att tryggheten kan stärkas samtidigt som våra gemensamma resurser används effektivt i gränsområdena.

Det finns dock vissa svårigheter för att detta ska förverkligas. I Sverige har vi till exempel krav på svensk legitimation enligt patientsäkerhetslagen för att kunna utföra prehospital akutsjukvård. Läkemedel får inte föras in i eller ut ur landet i ambulanser från andra länder och endast svenskregistrerade ambulanser får verka som utrycknings­fordon i Sverige. I Norge finns undantag för gränsnära vård och i Finland genomförs en översyn. Samarbeten sker nu på olika håll när det gäller brandförsvar och polis, vilket borde tjäna som ett gott exempel även för hälso- och sjukvården.

Mot bakgrund av detta bör en översyn av samtliga regler och författningar som berör gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter i Norden genomföras för att möjlig­göra samverkan kring ambulanssjukvård i gränsområden för att förbättra vården. Den nordiska modellen bygger på en stark välfärdsmodell som vi socialdemokrater vill bygga vidare. Genom samverkan och samarbete över gränserna kan vi stärka välfärden och öka tillgången till en jämlik vård även där avstånden är långa till sjukvård i det egna landet.

 

 

Eva Lindh (S)

Gunilla Carlsson (S)

Heléne Björklund (S)

Johan Andersson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Malin Larsson (S)

Mats Wiking (S)

Peder Björk (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Serkan Köse (S)

Åsa Karlsson (S)