Motion till riksdagen
2022/23:1966
av Sten Bergheden (M)

Översyn av reglerna rörande stenmurar och odlingshinder


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för äldre stenmurar och odlingsrösen i syfte att underlätta för lantbruket att bruka och sköta markerna så rationellt som möjligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Markägare måste kunna använda sina marker. Det måste gå att bruka jorden på ett rationellt sätt med moderna, större och effektivare maskiner. Samhället kan inte belasta markägaren med orimligt höga krav på skötsel och biotopskydd av stenmurar.

Sverige behöver kunna producera mer mat. För det behövs det rationella bruknings­metoder och effektiva maskiner. Sverige har många stenmurar och odlingsrösen över hela landet och det är fullt rimligt att man måste kunna öppna upp större gap i stenmurarna så att det går att komma fram med dagens maskiner.

Om samhället genom biotopskydd vill bevara vissa mer värdefulla biotoper måste samhället söka samförståndslösningar och dessutom ge högre ersättningar till mark­ägaren för de inskränkningar man gör i markägarens äganderätt.

 

 

Sten Bergheden (M)