Motion till riksdagen
2022/23:1963
av Joakim Järrebring m.fl. (S)

Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag på åtgärder för att stödja Sveriges kommuner att klara bostadsförsörjningsansvaret, för att stimulera ökad bostadsproduktion av framför allt prisvärda hyresrätter och åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare att ta sig in på den ägda marknaden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Göteborgs arbetsmarknadsområde är sedan 10 år den region i Sverige som har starkast tillväxt av jobb och ekonomi. Regionen visar den starkaste tillväxten vad gäller både arbetstillfällen och ekonomi.

Den stora utmaningen är att tillväxt i arbetstillfällen måste hänga ihop med ett håll­bart bostadsbyggande.

Bostadsförsörjningen vilar starkt på landets kommuner, men det är ett ansvar som är beroende på förutsättningar som i hög grad styrs av andra aktörer, staten, myndigheter och byggbranschen.

I ett läge med hög inflation, högre låneräntor och fallande bostadspriser råder nya och mer besvärliga förutsättningar för kommunerna att klara bostadsförsörjningen utan ingripande från statligt håll.

En utmaning under i vart fall de senaste 10–20 åren har varit att nyproduktions­kostnaderna för nyproducerade bostäder har varit högre än betalningsförmågan hos en stor grupp av människor med bostadsbehov som inte tillgodosetts. Detta gäller kanske framförallt hyresmarknaden som inte alls har samma subventioner som det ägda boendet.

Under perioden 2014–2022 har med några enskilda års undantag investeringsstöd för nyproducerade hyresrätter samt energieffektiviseringsstöd för äldre hyresrätter funnits. Det har inneburit att nyproducerade lägenheter med investeringsstöd har haft 20 % lägre hyresnivåer än annan jämförbar nyproduktion och renoverade lägenheter fått mycket bättre energivärden utan att hyresnivåerna har behövt höjas radikalt.

Den högerkonservativa regeringen har med sitt sätt att agera i riksdagen de senaste åtta åren varit tydlig med att de inte står på hyresgästernas sida. När budgeten för 2022 blev en SDMKD-budget försvann investeringsstöden för hyresrätter och av allt att döma saknar regeringen ambitioner att stötta kommunerna i deras ansvar för bostads­försörjningen.

Detta riskerar att särskilt kraftigt försämra den ekonomiska tillväxten och syssel­sättningen i Göteborgs arbetsmarknadsområde, då nyetableringar och växande företag får svårt att klara sin kompetensförsörjning om det inte finns tillgängliga bostäder.

De senaste decennierna har privata investeringar i bostadsmarknaden dominerats av lyxiga bostadsrätter, investeringsstödet har bidragit till att hålla uppe investeringar i prisvärda hyresrätter och bristande markberedskap eller avsaknad av politisk vilja på kommunal nivå har hållit villaproduktionen på en låg nivå.

Regeringen behöver återkomma med åtgärder för att stödja Sveriges kommuner att klara bostadsförsörjningsansvaret, för att stimulera ökad bostadsproduktion av framför­allt prisvärda hyresrätter och åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare att ta sig in på den ägda marknaden.

 

 

Joakim Järrebring (S)

Aylin Fazelian (S)

Kenneth G Forslund (S)