Motion till riksdagen
2022/23:1961
av Gunilla Carlsson (S)

De regionala skyddsombudens tillträdesrätt


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge de regionala skyddsombuden utökad tillträdesrätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När du går till ditt arbete ska du vara och känna dig trygg. Enligt arbetsmiljölagen, så ansvarar arbetsgivaren för arbetsmiljön. Men för att arbetsmiljöarbetet ska fungera bra behövs skyddsombud som hjälper till och företräder de anställda. Tyvärr finns det många arbetsplatser som idag helt saknar skyddsombud, framförallt många mindre arbetsplatser där förekomsten av otrygga visstidsanställningar är stor. Det gör att möjligheten att välja lokala skyddsombud är mindre och därmed att många arbetsplatser helt saknar egna skyddsombud. I sådana fall, så kan istället facken utse regionala skyddsombud som träder in.

Idag krävs att det finns fackliga medlemmar på en arbetsplats för att ett regionalt skyddsombud ska ha rätt att komma in på en arbetsplats. Det gör att många anställda på mindre arbetsplatser i praktiken saknar skydd eller möjligheter att påverka sin arbetsmiljö. De regionala skyddsombuden borde få utökad tillträdesrätt. Den fackliga kopplingen är helt nödvändig för att garantera att skyddsombuden faktiskt står på de anställdas sida och inte arbetsgivarens.

Dessutom behövs den fackliga organisationen för att skydda skyddsombuden. Som skyddsombud ska du vara trygg i att kunna utföra ditt arbete utan rädsla för repressalier från arbetsgivaren. Samma sak gäller de regionala skyddsombuden. Då skyddsombudet ju är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöarbetet är det rimligt att just arbetstagar­organisationen är den som utser ombudet.

 

 

Gunilla Carlsson (S)