Motion till riksdagen
2022/23:1959
av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Garantipension till ålderspension

25 629 100

±0

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

8 580 400

±0

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

13 448 100

±0

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1 105 400

±0

1:5

Inkomstpensionstillägg

5 926 000

±0

2:1

Pensionsmyndigheten

705 136

±0

99:1

Höjd inkomstpension

±0

±0

Summa

55 394 136

±0

Nytt anslag: Höjd inkomstpension

Vänsterpartiet lämnar i vår budgetmotion (2022/23:1299) förslag som innebär kraftiga höjningar av inkomstpensionerna under mandatperioden. Förslagen påverkar anslags­nivåerna på utgiftsområde 11 först 2024 och beskrivs närmare i motionen Pensions­systemet (2022/23:1283). Till följd av förslagen föreslår Vänsterpartiet att ett nytt anslag upprättas under utgiftsområde 11. Anslaget uppgår till 0 kronor 2023, 4 225 miljoner kronor 2024 och 17 275 miljoner kronor 2025.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Ida Gabrielsson (V)