Motion till riksdagen
2022/23:1952
av Sten Bergheden (M)

Strategi för ökad produktion och export av svensk mat


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig strategi för ökad produktion av svensk mat och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig strategi för ökad export av svensk mat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har stora förutsättningar och möjligheter att producera mycket mer mat och detta måste bättre utnyttjas. Vår självförsörjningsgrad är idag för låg och bör ökas. Om vår matproduktion ökar ger det i sin tur fler arbetsplatser på landsbygden och i övriga landet. Många andra länder har kommit mycket längre i sitt arbete med att marknadsföra och sälja sina matprodukter runt om i världen. Till exempel våra europeiska grannländer Tyskland och Danmark exporterar stora volymer av sin matproduktion och Sverige måste ta lärdom av hur de arbetar för att lyckas med export av egenproducerad mat. Sverige skulle med bättre förutsättningar för matproduktionen i Sverige och via marknadsföring kunna öka både produktionen och exporten och därmed skapa flera jobb i Sverige. Det är därför viktigt att Sverige tar fram en tydlig produktionsstrategi och marknadsförings­strategi för att öka produktionen och exporten av svensk mat.

 

 

Sten Bergheden (M)