Motion till riksdagen
2022/23:1948
av Sten Bergheden (M)

Bättre bekämpning av granbarkborren i reservaten


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statens ansvar för att sköta reservaten måste bli mycket bättre och tydligare så att granbarkborren inte belastar och orsakar skador på grannfastigheter och på kringliggande skog, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Staten och samhället måste ta ett mycket större ansvar för att inte reservaten blir yngelkammare till en uppförökning av granbarkborrar. Det är viktigt att granar som är angripna i skyddad skog avverkas och forslas bort precis som de måste göras i den privatägda skogen. Risken för spridning av granbarkborre är stor från reservaten och den skyddade skogen.

Skadorna av stora granbarkborreangrepp på växande skog ökar idag på ett sätt som inte är acceptabelt. Skadorna äventyrar våra skogar och våra skogsinkomster. När bra virke måste tas ner i förtid och användas till brännved för att det är förstört innebär detta oerhörda förluster i uteblivna intäkter såväl för skogsägaren som för vårt land.

I dag har samhället satt av reservat för att trygga den långsiktiga biologiska mång­falden. Många av dessa reservat blir yngelrum för en uppförökning av granbarkborren som sedan sprider sig över till grannfastigheterna.

Det är inte acceptabelt att enskilda grannfastigheter ska få ökade kostnader och förstörda skogar på grund av att staten inte sköter sina reservat. Staten måste ta ett större ansvar för att dessa reservat sköts på ett sådant sätt att de inte utgör hot mot våra skogar runt reservatet.

 

 

Sten Bergheden (M)