Motion till riksdagen
2022/23:1939
av Sten Bergheden (M)

Underlätta för ungdomar att få jobb och bostad


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett större jobbfokus inom studie- och yrkesvägledningen och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för unga som sparar till en egen bostad, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är avgörande för våra ungdomar att det finns en tydligare koppling mellan skola och arbetsliv. Det är av största vikt att våra ungdomar tar sig in på arbetsmarknaden och har möjlighet att utbilda sig. Den resan börjar redan i skolan. Idag finns inte praktik på alla gymnasieprogram, vilket är en förlorad chans till en kontakt med arbetslivet för de elever vars program saknar praktikmöjligheter. Därför vill jag uppmana regeringen att se över förutsättningarna för att praktik införs på alla gymnasieprogram. En annan aspekt är att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan och på gymnasiet bör vara starkare kopplad både till den rådande arbetsmarknaden och till prognoserna för framtidens arbetsmarknad, detta för att unga och deras föräldrar ska vara väl informerade om vad olika yrkes- och studieval medför för deras framtida jobbmöjligheter. Jag föreslår därför att regeringen ser över möjligheten att ge studie- och yrkesvägledningen ett tydligare jobbfokus och en tydligare uppgift att informera om möjligheter och risker med olika yrkes- och utbildningsval.

Det bör underlättas för unga människor som jobbar att kunna spara delar av sin lön till att investera i sin egen framtid, exempelvis till ett eget boende. Unga som förvärvs­arbetar kan få starkare ekonomiska incitament att spara pengar. Ett avdrag på inkomst­deklarationen för den del av inkomsten som destinerats till ett ungdomsbostadskonto skulle kunna vara ett sådant exempel. Därför föreslår jag att regeringen bör överväga att införa ett skatteavdrag för unga under 26 år som sparar till en egen bostad.

 

 

Sten Bergheden (M)