Motion till riksdagen
2022/23:1935
av Sten Bergheden (M)

Översyn av kravet på personalliggaren i mindre företag


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn och om möjligt slopa kravet på personalliggare i mindre företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att sköta uppdateringar av en personalliggare i små familjeföretag, då många hjälper till både längre stunder men också bara lite som extrahjälp vid arbetstoppar, blir en orimlig byråkratisk arbetsbörda för många små och ofta familjeföretag. Därför bör en översyn av lagstiftningen för personalliggare övervägas med inriktning på att underlätta hanteringen, eller slopa kraven helt, på personalliggare för de mindre företagen. Att större företag måste ha ordning på vilka som finns på företaget och vilka tider de jobbar är mer förståeligt och kan kännas mer rimligt, men även här behöver man göra mer för att minska byråkratin och underlätta för företaget.

 

 

Sten Bergheden (M)