Motion till riksdagen
2022/23:1921
av Christofer Bergenblock och Anne-Li Sjölund (båda C)

Utökat och breddat skatteavdrag för gåvor


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för att utöka och bredda skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska civilsamhället byggs till stor del upp av ideella organisationer och människor som lägger sin fritid på något de brinner för. Idrottsföreningar, hjälp­organisationer och studieförbund är exempel på organisationer som skapar stor samhällsnytta och är viktiga för väldigt många.

De ideella organisationerna finansierar huvudsakligen sin verksamhet med hjälp av bidrag från samhället, avgifter från medlemmarna, intäkter vid arrangemang och verksamheter, samt gåvor från allmänheten. Till detta kommer alla de timmar som ideellt arbetande människor bidrar med för att stötta verksamheten inom de olika organisationerna.

En finansieringsväg som idag är underutnyttjad är den med frivilliga penninggåvor från allmänheten. Anledningarna till detta är två. För det första så är det idag alltför få organisationer som är godkända som bidragsmottagare eftersom det enbart berör organisationer som sysslar med social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. För det andra handlar det idag om alltför låga summor. Skattereduktion får bara göras på 25 procent av gåvobeloppet som för 2022 måste befinna sig mellan 2 000 och 12 000 kronor. Maximalt kan man alltså få skattereduktion på 3 000 kronor.

De nuvarande begränsningarna avseende vem som får ta emot gåvor och de låga summorna på skattereduktionen medför att den ideella sektorn idag går miste om pengar som annars hade kunnat komma den till del. Nuvarande regelverk behöver därför ses över i syfte att utöka och bredda skattereduktionen så att fler organisationer kan ta del av den och att summorna utökas väsentligt.

 

 

Christofer Bergenblock (C)

Anne-Li Sjölund (C)