Motion till riksdagen
2022/23:1920
av Christofer Bergenblock (C)

Reformering av strandskyddslagstiftningen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera den nuvarande strandskyddslagstiftningen så att kommunerna får huvudansvaret i strandskyddsfrågorna samtidigt som det generella strandskyddet avskaffas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under flera års tid har det kommunala bostadsbolaget i Varberg försökt få tillstånd bygget av 18 lägenheter i den lilla orten Tvååker, 15 kilometer sydost om staden. Planen har varit att bygga på en tomt som bostadsbolaget redan äger och som sedan länge varit planlagd för bostäder. Detta har dock omöjliggjorts på grund av rådande strandskydd om hundra meter på varje sida om den lilla bäck som rinner i utkanten av samhället. Redan idag är det bebyggt längs med bäcken, men dessa byggen gjordes innan nuvarande strandskyddsregler började gälla. Detta exempel är talande för den nuvarande strandskyddslagstiftningen som till stor del lägger en våt filt över utvecklingen på Sveriges landsbygder.

De nuvarande strandskyddsreglerna infördes på 70-talet och har hela tiden haft staden som utgångspunkt. Dels i form av att strandskyddsreglerna ofta redan är upphävda i strandnära lägen i städerna vilket möjliggör byggnation, dels i form av att stränderna på landsbygden ska lämnas orörda för att stadens befolkning ska kunna använda områdena för rekreation. Dessutom har reglerna varit orimliga eftersom de ger samma inskränkningar vid små bäckar, gölar och märgelhålor, som vid stora vattendrag och sjöar. Ytterligare ett problem har varit att även anlagda vatten i form av dammar och våtmarker har omfattats av strandskyddsreglerna.

Sverige i allmänhet och svensk landsbygd i synnerhet är därför i behov av en kraftigt reformerad strandskyddslagstiftning. Utgångspunkten måste vara att kommunerna får huvudansvaret i strandskyddsfrågorna och att det generella strandskyddet avskaffas. Samtidigt bör det även fortsättningsvis finnas en mindre kantzon längs med stränderna som möjliggör fri passage för både människor och djur.

Genom ett kraftigt förändrat strandskydd skapas nya möjligheter för utveckling på Sveriges landsbygder. Såväl bostäder som näringslivsverksamhet kommer att kunna etableras i strandnära lägen, vilket möjliggör mer attraktiva boendemiljöer och utvecklingsområden.

 

 

Christofer Bergenblock (C)