Motion till riksdagen
2022/23:1914
av Sten Bergheden (M)

Myndigheters och verks förståelse för företagsamhet och näringslivets villkor


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en tydlig strategi och åtgärder för hur man ska göra myndigheter och statliga verk mer företagsvänliga och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en tydligare effektivisering och kostnadssänkning för myndigheter och statliga verk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är av största vikt att fler företag startar och att existerande företag tillåts att växa i Sverige. De olika myndigheter som företagen har kontakt med i olika ärenden måste börja arbeta effektivt, fokusera på att minska byråkratin och tillgodose människors och företagens behov.

Sverige har många myndigheter och antalet måste ses över och effektiviseras. Antalet anställda inom olika myndigheter har inte minskat under åren utan ofta istället ökat. Kostnaderna för de över 200 myndigheter som finns i landet är något som måste ses över. Myndigheternas arbete bör därför fortsatt inriktas på effektivisering och minskad byråkrati så att dessa skattepengar istället kan satsas på trygghet, skola, vård och omsorg. Det kan inte vara meningen att myndigheter ska finnas till för deras egen existens, utan för att ge bästa service åt människor och företag. Myndigheterna bör inte ha som mål att deras verksamhet ska växa, snarare tvärtom. Ju färre blanketter och ju mindre administration och avgifter för både företag och människor, desto bättre. Möjligheten att minska antalet myndigheter och att effektiviseringsåtgärder införs inom desamma bör därför ses över.

En stor del av landets företagares administrationsbörda består av diverse kontakter med myndigheter och statliga verk. Detta bör därför ske på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Dessvärre händer det att myndigheter, trots goda intentioner att följa lagar och regler, komplicerar företagens utveckling genom långa handläggningstider, bristande information eller helt enkelt en begränsad förståelse för en företagares vardag. På landsbygden är många företagare idag multiföretagare, det vill säga de sysslar med olika sidoverksamheter, och kan ha kontakt med tjugotalet myndigheter i sitt arbete. När företagsvillkoren förändras måste också myndigheternas arbete hänga med i utveck­lingen. Av dem som arbetar på myndigheter med olika ärenden är det alltför få som känner till hur det är att vara företagare och kunskapen om att driva företag bör därför öka på myndigheterna och de statliga verken. När kunskapen kring ärenden det ska beslutas om ökar effektiviseras handläggningen. Detta samtidigt som företagen får bättre feedback och då ges bättre möjligheter att växa. Företagskompetens inom landets myndigheter och statliga verk bör därför öka. Därför behövs det tas fram en tydlig strategi för hur man ska göra myndigheter och statliga verk mer företagsvänliga. Sveriges myndigheter och statliga verk måste effektiviseras och kostnaderna för landets myndigheter och statliga verk måste minskas.

 

 

Sten Bergheden (M)