Motion till riksdagen
2022/23:1901
av Sten Bergheden (M)

Effektivisera Lantmäteriet


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över avgifterna som Lantmäteriet tar ut för sitt arbete och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektivisera Lantmäteriet i syfte att sänka kostnaderna för Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhället går snabbare och snabbare och företag och privatpersoner förväntar sig att myndigheter och offentliga institutioner jobbar på att minska sina handläggningstider och öka effektiviteten i arbetet.

Ibland kan vissa detaljer i lagar och regler i onödan komplicera handläggningen. Sådana detaljer behöver åtgärdas och justeras för att arbetet ska kunna gå snabbare. Det är därför viktigt att myndigheter kontinuerligt upplyser om vad som orsakar de långa handläggningstiderna.

Men som alla andra verksamheter måste arbetssätt och metoder ständigt ses över för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Vi behöver ha ett konkurrenskraftigt näringsliv som kan utvecklas och växa i Sverige. Då är det inte rimligt att Lantmäteriet tar ut höga avgifter för sitt arbete som därmed belastar företaget vid utbyggnad och expansion. Detsamma gäller när privatpersoner vill stycka av eller använda sig av andra förrättningstjänster från Lantmäteriet. Dessa avgifter bör kunna sänkas och uppmuntra fler att bygga och anlägga tomter med mera. En översyn av Lantmäteriets verksamhet behöver göras i syfte att öka effektiviteten och minska handläggningstiderna, samt sänka avgifterna och kostnaderna för verksamheten.

 

 

Sten Bergheden (M)