Motion till riksdagen
2022/23:1896
av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (båda C)

Stöd till enskilda vägar och skogsvägar


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till investeringsstöd till enskilda vägar och skogsvägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finmaskiga vägnätet är en grundläggande och oerhört viktig infrastruktur för lands­bygdsutveckling. Trafikverket drar dock in det statliga vägbidraget för många enskilda vägar och vägsamfälligheter. Vägarna klassas om och anses inte längre ha tillräckligt många fordon per dygn. Enligt riktlinjerna ska årsdygnstrafiken överstiga 25 fordon. Slutsatsen blir att dessa vägar inte anses vara tillräckligt nyttiga. Det här är allvarligt och behöver åtgärdas. Bristen på statligt stöd riskerar att äventyra arbetet i många enskilda vägföreningar, som utförs med stort engagemang.

På landsbygden har vi ofta inte den trafikmängd som krävs beroende på att det bor färre i området, men vägnätet är av vital betydelse för vardagen och utvecklingen. Vägar är och kommer att vara en viktig pulsåder för bygden och trafikeras under perioder flitigt av turister och myndigheter. Ofta framhåller myndighetsföreträdare att skogen ska nyttjas för skogsbruk och rekreation och då finns förväntningar om god vägstandard. Det läggs ned ett stort ideellt arbete på att uppfylla ställda krav på vägen. Det är helt avgörande för landsbygden att det finns ett fungerande finmaskigt vägnät och ordentlig infrastruktur.

Även skogsvägar behöver skötas med omsorg. Här varierar det över tid då en del skogsägare efter slutavverkning inte gör de vägförbättringar som krävs. Under långa perioder kan vägstandarden bli för låg. Det här är inte negativt bara för den dagliga servicen utan kan även innebära stora negativa konsekvenser för den civila och militära beredskapen som ofta kräver god tillgänglighet vid insatser.

För att främja den långsiktiga beredskapen och utveckla landsbygd och skogsbruk bör därför staten återinföra investeringsstödet till skogsvägar.

Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Daniel Bäckström (C)

Helena Lindahl (C)