Motion till riksdagen
2022/23:1890
av Alireza Akhondi (C)

Våld i nära relationer


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen ger regeringen till känna att det bör vidtas åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller arbetet med att utveckla arbetet mot våld i nära relationer.

Forskning visar att våld i nära relationer fortsatt är ett stort samhällsproblem. Det förekommer i alla typer av relationer och i alla samhällsklasser. Kvinnor utgör majori­teten av de utsatta, framför allt när det gäller det grövsta våldet, men även män drabbas. Det är därför viktigt att det finns kompetens att ge stöd till alla typer av personer som har blivit utsatta för våld av en nära anhörig. Vi måste också säkra stöd till våldsutsatta män och utveckla metoder att lyfta bort tabun som finns i ämnet. Det är också viktigt att utöka förståelsen för och kunskapen kring dem som blir utsatta för fysiskt och psykiskt våld i en nära relation. För att våldet ska upphöra är det också viktigt att det finns ett aktivt förebyggande arbete. Där vet vi bland annat att Preventell, en stödlinje för dem som upplever sig ha ett sexuellt avvikande beteende, är mycket viktig.

Ideella organisationer gör i dag ett fantastiskt jobb när det gäller att stötta och skydda dem som utsätts för våld i nära relationer. Men det är viktigt att kommuner och regioner också tar sitt ansvar, genom egen verksamhet men också genom att i högre grad betala för det arbete som i dag utförs av ideella krafter.

Mot bakgrund av det ovanstående bör regeringen återkomma med förslag på hur

 

 

Alireza Akhondi (C)