Motion till riksdagen
2022/23:1876
av Sten Bergheden (M)

Ökad samordning av kontroller av företag


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter och deras kontrollanter även ska ha ett tydligt uppdrag att hjälpa företaget med goda förslag och råd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheterna ska ha ett tydligt uppdrag att samordna sina kontroller av företagen och verksamheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En kontroll från en myndighet måste ha två uppdrag. Det ena är självklart att kontrollera att verksamheten sker enligt alla lagar och regler. Den andra uppgiften måste vara att myndigheten och kontrollanten delar med sig av goda förslag och råd på hur man både kan arbeta och underlätta för att klara lagkraven. Idag delar sällan myndigheter och kontrollanter med sig av goda råd och förslag utan jobbar ensidigt med kontroller. Detta kan förbättras med ett tydligare uppdrag och krav på att myndigheter och kontrollanter ska dela med sig av goda förslag och råd till företaget.

Tyskland har en modell som innebär att det är en fristående instans som jobbar med själva kontrollerna och då minskar antalet kontrollanter som ska besöka företaget. Den modellen borde studeras och genomlysas om detta även kan vara något för Sverige. Det är inte ovanligt att ett företag idag har kontrollanter som kommer från både kommunen, myndigheter eller statliga verk, länsstyrelser med mera. En samordning av de kontroller som är möjliga att samordna är önskvärt. Nuvarande arbetssätt är både dyrare och tids­ödande och belastar företagen och verksamheten onödigt mycket. 

 

 

Sten Bergheden (M)