Motion till riksdagen
2022/23:1870
av Sten Bergheden (M)

Inskränkning av äganderätten utan att ersätta markägaren


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det vid inskränkning i äganderätten och bestämmanderätten över marken bör utgå ersättning till den drabbade fastighetsägaren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten måste stärkas upp i Sverige. Att staten, myndigheter, länsstyrelser och kommuner med flera skickar ut beslut om vad som ska gälla eller skyddas i ett område eller lägger ett skötselkrav på marken utan ersättningar behöver förändras. Markägare som drabbas av inskränkningar på hur man får sköta sin mark eller använda den ska ersättas fullt ut av staten för intrånget. Ingen ska kunna ta något från någon annan utan att ersättning utges för intrånget. Samhället ska ju kunna skydda vissa saker som kan vara viktiga för samhället i stort, men det kan inte vara rimligt att den enskilde fastighetsägaren ska behöva stå för den kostanden för det som samhället vill skydda, utan här måste samhället också ta kostnaden för intrånget.

Det måste utgå ersättning från samhället till fastighetsägaren vid intrång och inskränkning i äganderätten och bestämmanderätten över marker.

 

 

Sten Bergheden (M)