Motion till riksdagen
2022/23:1869
av Sten Bergheden (M)

Organisationers påverkan på skyddsjakt och licensjakt på varg


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över talerätt i frågor om skydds- och licensjakt för små organisationer eller andra tillfälliga sammanslutningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det bör övervägas om överklaganderätten vid skyddsjakt eller licensjakt på varg ska ses över.

Det bör bland annat övervägas om ett minsta krav för att överklaga skyddsjakt eller licensjakt på varg ska vara att organisationen har ordnade organisationsnummer, medlemsregister och stadgar.

 

 

Sten Bergheden (M)