Motion till riksdagen
2022/23:1866
av Sten Bergheden (M)

Skogsmark som är tagen ur produktion


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera Sveriges naturreservat i syfte att se över om skogsmark inom reservaten som inte uppfyller bevarandekriterierna för skyddsvärd mark i stället bör lyftas bort från reservaten och gå tillbaka till skogsproducerande mark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av de länder som har stora ytor som är naturreservat eller skyddade i olika former av biotopskydd. Självklart ska vi skydda och bevara värdefulla naturområden med höga bevarandevärden, men många reservat och skyddsvärda områden har förändrats över tid och därför bör man på nytt pröva om naturvärdena verkligen är så höga som man kunde förvänta sig. Är biotopvärdena inte tillräckligt höga måste man också ifrågasätta om man behöver behålla det höga skyddet för vissa skogsområden. Därmed skulle man kunna minska de skyddade områdena så att vi kunde öka skogsproduktionen ytterligare i Sverige och istället ha hög kvalité på de skyddade områdena.

Sverige och andra länder står inför en klimatförändring som innebär att vi måste kunna använda mer biobränsle och skogsråvaror för att minska klimatpåverkan. Här är skogen och skogsproduktionen viktig för att lyckas med omställningen. Skogen är en av våra absolut viktigaste näringsgrenar i Sverige som skapar jobb och tillväxt i hela landet.

Dessutom är skogen en viktig kolsänka som binder och därmed hjälper till att minska och reducera klimatpåverkan. Därför är det viktigt att vi har en stor skogsproduktion av skogsråvara både till byggnationer och till biobränsle med mera.

Reservaten med en dålig skogsproduktion och ved som inte används utan istället bryts ner och förmultnar hjälper inte till att minska koldioxidutsläppen på det sätt som riktig produktionsskog gör.

Att bevara biologisk mångfald är viktigt, men de områden som kan återgå till ett aktivt skogsbruk igen bidrar mer till att rädda klimatproblemet än vad reservaten gör. Därför bör vi gå igenom samtliga reservat och biotopskyddade områden och se om det finns reservat eller delar av reservat som faktiskt inte har de höga bevarande- eller skyddsvärden som man kunde förvänta sig. De borde då istället återgå till produktions­skogen och minska klimatpåverkan.

Vi behöver utvärdera naturreservat i syfte att se över om skogsmark inom reservaten som inte uppfyller bevarandekriterierna för skyddsvärd mark i stället bör lyftas bort från reservaten.

 

 

Sten Bergheden (M)