Motion till riksdagen
2022/23:1862
av Sten Bergheden (M)

Biotopskyddet för nya stenrösen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över biotopskyddet i syfte att underlätta för landets privata markägare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Biotopskyddet måste ses över, det är inte rimligt att lantbrukare, skogsägare och markägare ska drabbas av övernitiska lagar. Att inte kunna jobba och utveckla sina gårdar utan att riskera att bryta mot lagen är inte acceptabelt.

Att till exempel ha biotopskydd för nyanlagda stenhögar som lagts i kanten av gärdet för att kunna bruka åkern är ju helt orimligt och detta måste tas bort i biotop­skyddet. Ofta lägger markägaren stenarna i en hög bredvid åkern för att senare kunna använda stenarna till fyllning till grundläggning av byggnader eller vägar. Detta sätt att arbeta har ju varit accepterat i århundranden och måste så kunna vara.

Markägaren måste kunna använda sina marker både till att bruka jorden på rationellt sätt med moderna och större maskiner utan orimligt hög belastning av gamla stenmurar eller andra biotopskydd som gör det omöjligt att bruka markerna på ett rationellt sätt.

Om samhället genom biotopskydd vill bevara vissa biotoper måste samhället i samförstånd och mot ersättning göra upp detta med markägaren.

Om en villaägare i en stad anlägger ett stenparti så blir inte detta stenparti biotop­skyddat, men om en lantbrukare kör bort sina stenar från åkern och lägger dem i en hög bredvid åkern så riskerar han att detta blir biotopskyddat, och alla förstår att detta är helt orimligt.

 

 

Sten Bergheden (M)