Motion till riksdagen
2022/23:1849
av Sten Bergheden (M)

Rutinmässig kontroll av diabetes typ 2


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningar och möjligheter att införa rutinmässig kontroll av diabetes typ 2 för personer över 45 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Risken att få diabetes typ 2 ökar och många personer vet inte om att man har fått diabetes typ 2. Ju äldre man blir, desto större är risken att man drabbas av diabetes typ 2.

För att kunna behandla människor i tid genom att till exempel förändra kostvanor så är det viktigt att vi upptäcker diabetes typ 2 så tidigt som möjligt.

Därför borde förutsättningar och möjligheter ses över gällande att rutinmässigt vid alla läkarbesök genomföra test av diabetes typ 2 för personer över 45 år.

 

 

Sten Bergheden (M)