Motion till riksdagen
2022/23:1842
av Sten Bergheden (M)

Implementering av EU-direktiv


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering av EU-direktiv och att det av beredningen tydligare bör framgå vad som är en miniminivå så att en överimplementering av EU-direktiv kan undvikas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under lång tid varit känt för att överimplementera EU-direktiv. Detta bör upphöra och tydligheten på vad EU-direktiven faktiskt kräver. Därutöver bör Sverige i större utsträckning göra jämförelser med planerad implementering i andra medlems­stater, särskilt de nordiska. Det behövs en tydlig jämförelse med andra länder hur man implementerat olika EU-direktiv på en miniminivå.

Att en regering försöker gå via EU eller att skylla på EU för att ändra eller skärpa upp en lagstiftning i Sverige är långtifrån acceptabelt. Ofta har EU-direktiven en rad möjligheter till undantag och ger ofta enskilda länder möjlighet att anpassa genom­förandet av EU-direktivet för sitt land. Detta utnyttjas i för liten utsträckning vilket bidrar till att Sverige implementerar många EU-direktiv hårdare än vad andra länder gör. Att gå längre än vad EU begär är ju upp till varje land att avgöra men det får inte vara så otydligt i beredningen inför beslut om implementering av EU-direktiv att beslutsfattare och befolkningen i landet tror att det var nödvändigt för att uppfylla direktivets krav.

Därför bör tydligheten inför implementeringen av EU-direktiv bli mycket bättre. Det bör tydligt framgå vad som är en miniminivå och det måste jämföras med andra länders tolkningar. Sverige måste också våga göra sin egen tolkning och sin egen implemen­tering och i sådana fall våga stå upp mot EU och hävda sin rätt till tolkning. Sverige bör inte överimplementera EU-direktiv utan bör i större utsträckning beakta nationella förhållanden.    

 

 

Sten Bergheden (M)