Motion till riksdagen
2022/23:1841
av Maria Stockhaus (M)

Bättre behandling för människor med diagnosen ME/CFS


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett bättre diagnosstöd för läkare när det gäller ME/CFS och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskap om ME/CFS behöver ingå i läkarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett nationellt kompetenscenter för ME/CFS och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

ME/CFS är en förkortning av myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome. ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom av Världshälsoorganisationen WHO (ICD G93.3), tidigare kallad kroniskt trötthetssyndrom, och kännetecknas av långvarig utmattning med svåra funktionsnedsättningar.

Orsaken till ME/CFS är inte helt klarlagd men många har drabbats av en infektion i anslutning till att sjukdomen bryter ut som patienten aldrig hämtar sig från. Sjukdomen kännetecknas av en oförklarlig trötthet/utmattning som har varat i mer än sex månader. Utmattningen går inte att vila bort och det sker även försämring efter ansträngning vilken kan kvarstå dygn, veckor och till och med månader. ME/CFS påverkar aktivitets­förmåga och funktionsförmåga och patienter får ofta delvis eller helt nedsatt förmåga att arbeta vilket också motsvarar svårighetsgraden av sjukdomen.

Många som drabbas upplever att de inte får rätt stöd och behandling av sjukvården. Det finns behandlingar men långt ifrån alla får tillgång till dessa. Därför skulle möjligheterna behöva ses över till ett nationellt center för behandling av ME/CFS.

Kostnaden för samhället när människor är sjukskrivna under lång tid är stor och det mänskliga lidandet likaså särskilt om man upplever att sjukvården inte tar en på allvar.

Det behövs mer stöd till läkare inom primärvården när det gäller diagnostisering och behandling. Kunskap om sjukdomen och inte minst kopplingen till tidigare virussjukdo­mar behöver ingå i läkarutbildningen. 

 

 

Maria Stockhaus (M)