Motion till riksdagen
2022/23:1832
av Sten Bergheden (M)

Underlättande av tillståndsprocesserna och genomförande av Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15)


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Jordbruksverket i uppdrag att om möjligt genomföra det som Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15) beskrev om ny vägledning, tillståndsprövning, färre miljöprövningsdelegationer och inget samråd för anmälningspliktig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konkurrenskraftsutredningen föreslog en rad åtgärder för att minska kostnader, minska tidsåtgången och förenkla tillståndsprocesserna.

Jordbruksverket borde arbeta fram en ny vägledning för anmälnings- och tillstånds­prövning inom djurproduktionen. Det skulle förkorta prövningsprocesserna och främja en mer enhetlig rättstillämpning.

Prövningen av djurhållningen bör också koncentreras till färre miljöprövnings­delegationer. Även detta skulle spara tid men också syfta till en mer enhetlig rätts­tillämpning.

Krav på samråd för anmälningspliktig verksamhet bör övervägas att slopas då anmälningspliktig verksamhet är mindre miljöpåverkande. Slopandet av samrådskravet på anmälningspliktig verksamhet skulle kunna spara både tid och pengar för den sökande.

 

 

Sten Bergheden (M)