Motion till riksdagen
2022/23:1824
av Sten Bergheden (M)

Regelbunden översyn av konkurrenskraft


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en kontinuerlig jämförelse och översyn av branschspecifika kostnader och regler i Sverige och våra konkurrentländer så att Sverige inte förlorar konkurrenskraft och arbetstillfällen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företag i Sverige är idag utsatta för stark konkurrens från företag i andra länder. Konkurrensen påverkas av andra länders politiska beslut. Vår öppenhet mot omvärlden och frihandel ska främjas liksom en sund konkurrens, men denna måste ske på lika villkor. Det är därför viktigt att Sverige hänger med när man ändrar regler och skatter i andra länder som har företag som konkurrerar med våra svenska företag. Risken är att svenska företag tappar konkurrenskraft och marknadsandelar. Dessa förändringar sker kontinuerligt och i en allt snabbare takt. För att inte Sverige ska tappa konkurrenskraft, investeringar och arbetstillfällen är det mycket viktigt att vi är medvetna om omvärldens förändringar och hur dessa påverkar våra företag här i Sverige. Vi i Sverige behöver därför kontinuerligt på ett mycket grundligt sätt jämföra vårt kostnadsläge i olika branscher och våra regler för de företag och branscher som är utsatta för tuff utländsk konkurrens. På detta sätt kan vi justera eller förändra våra regler i tid så att svenska företag inte förlorar konkurrenskraft gentemot andra länder.

Branscher som har förlorat konkurrenskraft på grund av att skatter och regler har förändrats i andra länder är till exempel lantbruket och åkerinäringen där vi idag tappar arbetstillfällen i Sverige. Detta pågår dock i varje bransch och måste från regeringens sida bevakas mycket hårdare än vad som görs idag för att inte förlora i konkurrensen om jobb och investeringar och äventyra svenska företag. En benchmarking mellan länders skatter, regler och kostnader inom respektive bransch blir alltmer avgörande för att Sverige ska kunna ligga i världstoppen när det gäller företagsamhet och konkurrens­villkor. Därför bör möjligheten till en tätare och kontinuerlig jämförelse och översyn av branschspecifika kostnader och regler i våra konkurrentländer finnas så att Sverige inte förlorar konkurrenskraft och arbetstillfällen.

 

 

Sten Bergheden (M)