Motion till riksdagen
2022/23:1823
av Sten Bergheden (M)

Stärkt äganderätt i minerallagen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för stärkt äganderätt i minerallagen utan att försvåra utvecklingen av fler gruvor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten måste stärkas när det gäller minerallagen. Självklart måste markägaren ha mer att säga till om när det gäller mineralfyndigheter på markägarens marker.

Idag är det vanligt att varken markägaren eller hans grannar tillfrågas före beslut om undersökningstillstånd. Därefter kan en person eller ett företag få ensamrätt till mineral­undersökningen och företräde till eventuella fyndigheter. Markägaren har liten möjlig­het att stoppa en exploatering och en utvinning. Ett eventuellt fynd innebär att det läggs en död hand över markområdet och markägarens ersättning för intrånget är mycket ringa.

Minerallagstiftningen måste omarbetas så att lagen skyddar markägaren och så att mineraler ingår i markägarens egendom. Äganderätten måste stärkas så att markägarens ställning stärks i minerallagstiftningen, utan att försvåra utvecklingen av fler gruvor i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)