Motion till riksdagen
2022/23:1808
av Mikael Oscarsson (KD)

Regelverk för stiftelser och premie- och stipendiefonder


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda formerna för att minska belastningen på mindre fonder/stiftelser genom lättnader av regelverket i de delar som orsakar ökad administration och ökade kostnader för revision m.m. och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många ideella föreningar förvaltar donationsmedel i fonder som i sina statuter har till syfte att utdela premier eller stipendier med eller utan föregående ansökan till personer som uppfyller vissa kriterier. Storleken på dessa fonder varierar stort, från tiotusentals kronor till mångmiljonbelopp.

Länsstyrelserna har på senare år drivit kravet att alla dessa fonder ska registreras som stiftelser och underställas länsstyrelsernas tillsyn. För stiftelser med ett kapital på över 1,5 miljoner krävs fullständig årsredovisning och revision. För övriga krävs årssammanställning och revision om revisorn av förvaltaren registrerats hos läns­styrelsen. Det senare har i många fall skett utan att förvaltaren/föreningen insett konsekvenserna.

Efter att ett stort antal donationsfonder registrerats har arbetet med formalia kring dessa ökat lavinartat, både hos länsstyrelserna och hos förvaltarna/föreningarna. Papperskorrespondensen mellan förvaltarna och länsstyrelsen är mycket omfattande, med flera brev per stiftelse och år. 50 brev eller mer per tillfälle från länsstyrelsen är inte ovanligt.

Ökade kostnader för administration och revision urholkar de mindre stiftelserna i en takt som gör att de kan komma att utplånas inom en inte avlägsen framtid, eller bara kontinuerligt minska utrymmet för utdelning.

Gemensamt för de mindre stiftelserna är att de ger stöd till behövande eller upp­muntrar personer som gör goda resultat inom studier, idrott med mera. Även om de belopp som utdelas inte är så stora gör de betydande nytta där de hamnar.

Studentnationerna i Uppsala är exempel på sammanslutningar som förvaltar ett stort antal premie- och stipendiefonder som nu registrerats som stiftelser och som belastas av detta.

Regelverket behöver ändras så att kraven på administration och revision minskar för de mindre stiftelserna.

Det kan exempelvis ske genom att kravet på registrering och revision tas bort för stiftelser/fonder med ett kapital understigande 1,5 miljoner kronor och/eller genom att dessa tillåts samförvaltas och redovisas genom en gemensam årssammanställning hos varje förvaltare. De exakta formerna bör skyndsamt utredas.

 

 

Mikael Oscarsson (KD)