Motion till riksdagen
2022/23:1805
av Magnus Jacobsson (KD)

Utbildning för taxiförarlegitimation


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på att skapa förutsättningar för en riktad arbetsmarknadsutbildning för taxiförarlegitimation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder stor brist på taxichaufförer i Sverige. Branschorganisationen Svenska Taxiförbundet har på uppdrag av TV4 Nyheterna gjort en undersökning hos landets taxiföretag som visar att det saknas runt 7 000 taxiförare för att efterfrågan på körningar ska kunna uppfyllas. I detta fall skulle förhållandevis små satsningar på utbildning från det offentliga i en bransch som har fungerat som en inkörsport till arbete och integration för många utrikes födda få stor avkastning.

För att erhålla taxiförarlegitimation krävs det att man blir godkänd på tre teoretiska prov och ett praktiskt körprov hos Trafikverket, samt att föraren klarar de medicinska kraven som ställs. En enkel och effektiv åtgärd för att underlätta nyrekryteringen av taxiförare skulle kunna vara att introducera riktade utbildningar för taxiförar­legitimation, vilket skulle förenkla och snabba på processen till en anställning som förare.

Idag erbjuds flera korta yrkesinriktade utbildningar till yrken där det råder brist på utbildad personal och kompetens. En kort, riktad utbildning för taxiyrket med stöd från det offentliga skulle underlätta för den enskilde att få ett arbete som taxichaufför och motverka den brist på arbetskraft som nu råder på taximarknaden. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag för att skapa nödvändiga förutsättningar för att relevant myndighet ska kunna införa en kortare utbildning riktad för erhållandet av taxilegitimation.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)