Motion till riksdagen
2022/23:1802
av Magnus Jacobsson (KD)

Ökat handelsutbyte med Kosovo


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för visumfrihet för Kosovos befolkning och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för utökad handel mellan Kosovo och EU samt Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kosovo ligger som ett litet land mitt på Balkan. Detta borde vara ett gyllene läge för handel och ekonomisk utveckling för landet. Men politiska konflikter och det faktum att Kosovo inte har samma visumfrihet som övriga länder på Balkan har gjort att Kosovo har svårt att utveckla den egna ekonomin. Andra problem är korruption och behovet av en modernisering av rättsväsende, förvaltning och det politiska systemet.

Sverige har många invånare som har familjerelationer till Balkan, inklusive Kosovo. Vi bör därför göra det vi kan för att möjliggöra att även Kosovo får visumfrihet samt att Sveriges, EU:s och Kosovos handel växer. Fri rörlighet i kombination med fri handel har alltid gynnat enskilda länders och regioners ekonomi. EU är ett lysande exempel på hur politiska beslut kan medverka till god välfärd för alla medborgare oavsett vilket land de bor i.

Sverige bör arbeta för att hela Balkan inklusive Kosovo får bättre förutsättningar att handla med varandra och EU samt Sverige.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)