Motion till riksdagen
2022/23:1798
av Magnus Jacobsson (KD)

Underlättande av kommuners medfinansiering av infrastrukturprojekt


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta användningen av bompeng vid kommunal medfinansiering för att bygga ut broar och liknande infrastrukturprojekt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Både Lysekil och Orust har fått stora problem med infrastrukturen då dagens tillfarts­leder är överutnyttjade under stora delar av dygnet. Denna kapacitetsbrist leder till större problem för fler kommuner exempelvis Sotenäs under sommarmånaderna. För att minska problemen och öka kapaciteten har båda dessa kommuner arbetat fram förslag på varsin brolösning.

I Lysekil inbär det att man önskar få till en flytbro enligt norsk modell längs med 161:an över Gullmaren. För att kunna finansiera detta behövs bompeng enligt norsk modell.

På Orust önskar man bygga en ny bro mellan Orust och Stenungsund vid Svinesund, även här behöver man hitta en alternativ finansiering.

Redan idag används emellanåt alternativa finansieringar för att bygga de nya broarna vid Sundsvall och Motala. Kommunerna anser dock att det är komplicerat att få till denna typ av lösningar tillsammans med Trafikverket. Regeringen bör därför se över vad som går att göra för att underlätta användning av bompeng vid kommunal med­finansiering av olika större infrastrukturprojekt så som broar, tunnlar m.m.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)